Kurum Hakkında

VAKIF SENEDİ

VAKIF:

Madde 1 – Vakfın adı Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’dır. İşbu senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2 – Vakıf merkezi Diyarbakır’dadır. Vakıf yönetim merkezinin adresi Lise Cad. 4. Sokak, Güneş Plaza, Kat:3 No:9 Yenişehir/Diyarbakır’dır. Vakıf gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Yurt içi ve dışında vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, üst birliklere katılır veya kurulmasında yer alır.

VAKFIN AMACI:

Madde 3 – Vakıf, evrensel insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri, bireysel ve kolektif hakları koruyan ve geliştiren; bireyin ve Toplum Bilimin (Sosyoloji) tanımına göre toplumun maddi varlığına, hukuk güvenliğine karşı sorumluluk bilinciyle insan hakları hukuku merkezli hak ve özgürlük çalışmaları, Anayasanın 10. maddesi ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı durumların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumda barış ve uzlaşma kültürünün benimsenmesi ve sürdürülebilir hukuk devleti ve güvenliği bilincinin arttırılması, insan hakları teorisine ve insan hakları hukukuna göre toplumsal açıdan dezavantajlı kabul edilen kadın, yaşlı, çocuk, engelli ve farklı cinsel yönelime sahip bireylerin haklarının savunulması, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik ve bilimsel dünyaya saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmayı, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, edebi ve sosyal çalışmalar yapılması, Toplum Bilimin tanımladığı şekliyle toplumlar arası iletişimin iyileştirilmesi, eğitim ve iletişim olanaklarının artırılmasını amaçlar.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4 – Vakıf yukarıda sözü edilen amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

a) İnsan hakları bilincini artırmak amacıyla toplantılar düzenler, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütür, toplumların ortak değerlerinin korunması için çalışmalar yapar.

b) Atölye çalışmaları, toplantılar, seminerler ve müzik ya da tiyatro gösterileri, festivaller, sinema çalışmaları, sergiler gibi sanatsal faaliyetler ve eğitim programları düzenler, bu tür girişimleri destekler.

c) Demokrasi ve hukuk bilincinin geliştirilmesi için geziler, toplantılar, eğitimler düzenler.

d) Faaliyet alanları ile ilgili çeşitli yarışmalar düzenler, ulusal ve uluslararası projeler hazırlar, teşvik ödülleri verir.

e) Amaçları doğrultusunda her türlü bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar, bu amaçla ulusal ve uluslar arası kuruluşlar, medya, üniversiteler, eğitim kurumları ve yerel veya merkezi yönetimlerle işbirliği yapar.

f) Vakıf amaçları doğrultusunda kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi süreli ve süresiz çalışmalar yapar veya yaptırır, karar makamları nezdinde girişimlerde bulunur. Yurt dışında da bu tür çalışmalara katılır.

g) Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar, bedelli ya da bedelsiz, süreli ya da süresiz yayınlar yapar, amaçlarına uygun olarak yapılan veya yapılacak olan yayınları destekler.

h) Ulusal özel hukuk tüzel kişilerinden, uluslararası resmi veya özel hukuk tüzel kişilerinden vakfın amacına uygun hazırladığı veya geliştirdiği projeler için fon temin edebilir veya teklif edilen fonları kabul edebilir.

ı) Uluslararası insan hakları belgelerinde ve iç hukukta tanımlanan tüm insan haklarıyla ilgili araştırma ve geliştirme için eğitim hizmetleri sunar, kurumları destekler, destek alır.

j) Vakıf kendisi veya yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü benzer amaçlı vakıflar, dernekler, diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve başka organizasyonlar dahil olmak üzere her türlü kurum ve kuruluşla, özel ve tüzel kişilerle amaçlarını gerçekleştirmek üzere amacına uygun faaliyetleri yürütür.

k) Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarını destekler, gelişimine katkı sunar, bu eğitim kurumlarında eğitim gören uygun gördüğü öğrencilere burs desteği sağlar. Amacı doğrultusunda anayasada ve ilgili mevzuatta öngörülen kural ve koşullar çerçevesinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumları kurabilir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde – 5

a) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alma, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

b) İlgili yasalar ve mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak amaçları doğrultusunda yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunur, üst birliklere katılır veya kurulmasında yer alır. Benzeri kuruluşlardan bağış, yardım, insan gücü desteği kabul edebileceği gibi, aynı şekilde bağış, yardım ve insan gücü desteğinde bulunabilir.

c) Vakıf, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek maksadıyla yurt içinde ve dışında sosyal tesis kurmak, işletmek veya işletmeye vermek, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, yap-işlet-devret modeli ile işletmeler kurmak veya kurdurmak ve her türlü gelir getirecek faaliyetlerde bulunmak maksadıyla iktisadi işletmeler kurar.

d) Vakıf, açıklanan hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak malvarlığında bulunan taşınır ve taşınmaz mallarla, sahip olduğu ve yurtiçi ve yurtdışı vakıfların, kişi ve kurumların kendisine tahsis ettiği veya ariyet olarak verdiği tüm mal ve hakları kullanabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6 – Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000,00 (Altmış Bin) TL’dir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

Mütevelliler Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ:

Madde 8 – Vakfın mütevelliler heyeti Türkan Elçi ve Pahiz Nazenin Elçi olup işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir. Mütevelliler heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyelikler, mütevelliler heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelliler heyetinin kararıyla tamamlanır.

Mütevelliler heyeti, uygun gördüğü gerçek veya tüzel kişileri oybirliğiyle mütevelli heyetine kabul edebilir.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9 – Mütevelliler heyeti vakfın en yüksek karar organı olup yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablolarını inceleyip onaylamak, denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

i) Danışma kurullarını seçmek.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10 – Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelliler heyeti her yılın ilk üç ayı içinde olağan olarak toplanır. Mütevelliler heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelliler heyeti üyelerinin en az yarısının yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az yarısının yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya e-mail yoluyla bildirilir.

Mütevelliler heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, en erken 7 gün sonra aynı saatte ve aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının yarısından az olamaz.

Mütevelliler heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelliler heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11 – Vakıf yönetim kurulu, mütevelliler heyetince üç yıllığına seçilecek 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak üzere yönetim kurulu üyeleri mütevelli heyeti dışından da seçilebilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (4) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12 – Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelliler heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür veya genel sekreter atar, yardımcı birimler oluşturabilir, ihtiyaç duyulan personelin ataması ile görev, yetki sorumluluk ve ücretlerini tespit eder, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına, kapatılmasına ve teşkilat yapısının belirlenmesine karar verir.

g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

h) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13 – Vakfı yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulu başkanı bu temsil yetkisini başkan yardımcısına veya herhangi bir yönetim kurulu üyesine devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14 – Denetim kurulu mütevelliler heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç (3) yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca bu usulle 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Bu üye kalan süreyi tamamlar. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesaplarının yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir.

DANIŞMA KURULU:

Madde 15 – Vakıf bünyesinde icra görevi olmayan, vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli konularda danışma kurulları oluşturabilir. Danışma kurullarının çalışma biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Danışma kurulları, çalışmalarının sonuçlarını yönetim kuruluna rapor eder.

Vakıf yönetim kurulu eski başkanları, danışma kurullarının doğal üyesidirler.

HUZUR HAKKI:

Madde 16 – Vakıf organlarında görev alanların yapacağı hizmetler fahridir. Ancak vakıfla ilgili yapacakları görevler, vakıf bütçesinden yapılan görevlere dair masraftan ödenebilir. Ayrıca bir ihtisasa dayalı olarak vakfa yapacakları hizmetler karşılığında ücret almaları mümkündür. Kamu görevlilerine ücret ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, yurtdışındaki gerçekte tüzel kişiler tarafından yapılacak şartlı ve şartsız, nakdi ve ayni bağışlar, yardımlar.

f) Vakfın tesislerinin işletilmesinden sağlanan gelirler.

g) Yurtiçi ve yurtdışında vakıf tarafından doğrudan veya gerçek ve tüzel kişiler ile ortak olarak düzenlenen yardım kampanyalarından elde edilecek gelirler.

h) Vakıf tarafından düzenlenen yarışma, festival, sergi, sinema gösterimi, yayım, balo, konser, defile ve kermes gibi her türlü sosyal organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

ı) Mevduat faizi, kambiyo kazançları ve diğer gelirler.

VERGİ MUAFİYETİ:

Madde 18 – Vakıf vergi muafiyeti için gerekli işlemleri yürütür. Bunun için vakıf, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerinin en az üçte ikisini vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf edecektir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19 – Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun yedide ikisinin (2/7) veya mütevelli heyet üyelerinin en az yarısının yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20 – Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği kanısına varılırsa mütevelliler heyetinin oy birliğiyle alacağı kararla ve mahkeme tarafından verilecek karar ile vakfın sona ermesine karar verilebilir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir.

YÖNETMELİK:

Madde 21 – Bu vakıf senedinin uygulanmasına ilişkin hükümler vakıf yönetim kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 22 – Bu vakıf senedinde hüküm bulunmaması durumunda vakıflarla ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 23 – Bu vakıf senedi, vakfın tesciline ilişkin açılan davada mahkemece tescile ilişkin kararın kesinleşmesi ile mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilir. Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezi sicile kaydolunur ve Resmi Gazete ile ilan olunduktan sonra yürürlüğe girer.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 24 – Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı süresiz olarak kurulmuştur.